تحصیل در کانادا از اپلای تا اقامت تحصیلی | رادسام

تحصیل در کانادا (راهنمای کامل اپلای، اخذ پذیرش، گرفتن بورس و فاند، دریافت ویزای دانشجویی تا رسیدن به اقامت تحصیلی کانادا) ویژه متقاضیان هدفمند برای مهاجرت تحصیلی به کانادا

 

ﮐﺎﻧﺎدا  ﯾﮑﯽ  از  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  ﻣﻘﺎﺻﺪ  ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ  ﺟﻬﺎن  و  ﺗﺤﺼﯿﻞ  در  اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ، ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ و ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.

در این مقاله شرکت رادسام سعی کرده کاملترین راهنمای ادامه تحصیل در کشور کانادا بر اساس سالها تجربه صدها پرونده موفق، فقط در حوزه فوق تخصصی مهاجرت تحصیلی کانادا را به شما متقاضی محترم تقدیم کند.

 

امیدواریم این مطلب در کنار صدها صفحه مقاله و ساعتها فایل ویدیویی و صوتی در وب سایت رادسام به عنوان مرجع تخصصی مهاجرت تحصیلی کانادا به موفقیت شما در این مسیر سرنوشت ساز کمک کند.

روﯾﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﺎﻧﺎدا را ﺑﺎ رادﺳﺎم ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

مقدمه

آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ…

تحصیل دانشجویان بین المللی یکی از ارکان اقتصادی کشور کانادا، با درآمد 22 بیلیون دلار در سال و 170 هزار اشتغال مستقیم است؟

عددی بزرگتر از تولید ناخالص داخلی این کشور، به اندازه جمع صنایع فولاد، الماس و آلومینیوم این کشور صنعتی بزرگ، و چند برابر فروش نفت ایران.

 

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﺎﻧﺎدا

اگر می‌خواهید بدانید چرا سالانه صدها هزار دانشجو و دانش آموز از سراسر جهان، حتی از کشورهای پیشرفته‌ای مثل آمریکا و انگلستان، کشور کانادا را به عنوان مقصد مهاجرت تحصیلی خود انتخاب می‌کنند، همچنین اگر به دنبال کسب اطلاعاتی جامع در زمینه اپلای، اخذ پذیرش تحصیلی مقاطع مختلف، دریافت بورس، ویزای دانشجویی و اخذ اقامت دائم کانادا از طریق تحصیل را دارید، پیشنهاد می‌شود این مطلب را با دقت و تا انتها دنبال نمایید:

مزایای تحصیل در کانادا

در مقاله 9 تا از مهمترین مزایای تحصیل در کانادا و شرایط فوق العاده‌ای که این کشور برای دانشجویان خارجی فراهم می‌کند توضیح دادیم که:

ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ورودی دﺷﻮار و ﭘﺮ اﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻨﮑﻮر ﻧﺪارد. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت، و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده، اﻣﮑﺎن اﻗﺪام ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮز و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان داﻧﺸﺠﻮ وﺟﻮد دارد. اﮔﺮ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن را ﻧﺪارﯾﺪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﮑﯽ از اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن و دارای ﭘﺎ ﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺮم اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮان ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﻪ دور از ﺣﺎﺷﯿﻪ، ﺑﺎ آراﻣﺶ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﺪ. ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺘﺮمﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن، و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽﻫﺎی بومی در اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ. ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ، ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 90 ﻣﻠﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻧﮋادی، ﻗﻮﻣﯽ، ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﮐﺎری ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﯿﻦ اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ، از اﺟﺎزه ﮐﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 20) ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ( و ﻫﻤﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺘﺎﻫﻞ از اﻣﮑﺎن اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻮرﻧﺘﻮ از ﺳﺎﻋﺘﯽ 16 دﻻر و ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﺪود %95 اﺳﺖ. ﻟﺬا ﭼﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﺎﻟﺞﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﺎﻧﺎدا را ﻧﯿﺰ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻧﻤﺎ ﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻦ 7 ﺗﺎ 18 ﺳﺎل دارﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﺒﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻤﺎ از ﻣﺰﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ راﯾﮕﺎن در ﻣﺪارس ﮐﺎﻧﺎدا )ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ( ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﺳﺎﻻﻧﻪ هفده ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد. از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎدا از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎ ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﺟﻮد دارد. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه از زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪی و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﺳﺎل.

 

ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺮات ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮییم:

 

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ 18 تا 35 سال است.

فایل تصویری مهمترین مزایای تحصیل در کانادا را با هم ببینیم و بشنویم:

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﺎﻧﺎدا

در ادامه به تفکیک به توضیح درباره شرایط تحصیل در مدارس، دانشگاه‌ها و کالج‌های کانادا در مقاطع تحصیلی مختلف می‌پردازیم.

لطفا مطلب را تا انتها و با دقت دنبال نمایید:

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪارس ﮐﺎﻧﺎدا

ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﺒﻨﺪ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﻣﺪارس ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ دو ﮔﺮوه دوﻟﺘﯽ (ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ) و ﺧﺼﻮﺻﯽ (ﭘﺮاﯾﻮت) ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

شهریه مدارس دولتی تقریبا 17 هزار دلار در هر سال تحصیلی، و شهریه مدارس خصوصی از 14 هزار تا 40 هزار دلار در سال (بسته به برند و کیفیت خدمات آموزشی) متغیر است.

شرکت رادسام با داشتن نمایندگی آموزش وﭘﺮورش ﺗﻮرﻧﺘﻮ TDSB همینطور نماینده آموزش و پرورش ناحیه یورک YRDSB و نماینده ده‌ها مدرسه خصوصی در کلان شهرهای تورنتو و ونکوور می‌باشد.

لذا می‌توانیم فرایند اخذ پذیرش تحصیلی از مدارس خصوصی و دولتی، هماهنگی قیم یا کاستودین، دریافت ویزای دانش آموزی و همراهی والدین را بطور کاملا تخصصی، با کیفیتی بسیار بالا، با مبلغی مناسب و شرایطی منصفانه به شما والدین گرامی و دانش آموز عزیز تقدیم کنیم.

جزییات پکیج های متنوع شرکت رادسام در صفحه خدمات در دسترس شماست.

مطالب مرتبط

مطالعه مقالات زیر خالی از لطف نیست:

 

راهنمای کامل دریافت ویزای دانش آموزی کانادا

شرایط اخذ پذیرش تحصیلی مدارس کانادا (حضوری)

مزایای منحصر به فرد مدارس آنلاین کانادا

 

 

آیا نیاز به مشاوره اختصاصی دارید؟

 

برای رزرو مشاوره اختصاصی با کارشناسان تحصیلی دفتر تورنتو لطفا اینجا را کلیک کنید.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﺎﻟﺞﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا

کالج در کانادا معادل دانشگاه‌های علمی کاربردی در ایران است. موسسات آموزشی ویژه اشتغال، ارائه دهنده سه مقطع فوق دیپلم، لیسانس و دوره‌های معادل فوق لیسانس.

 

کالج‌های کانادا به دلیل ارزان بودن شهریه، کوتاه و کاربردی بودن دوره آموزشی، و نرخ بالای اشتغال، یکی از محبوبترین گزینه‌های در بین دانشجویان ایرانی هستند.

 

 

شرکت رادسام با داشتن نمایندگی معتبرترین کالج‌های کانادا نظیر کالج هامبر، شریدان، جورجین، کالج فیلم تورنتو و ده‌ها موسسه آموزشی معتبر دیگر، اخذ پذیرش تحصیلی شما را تضمین می‌کند.

 

بدین ترتیب که اگر موفق به دریافت پذیرش نشویم، کل مبلغ حق الزحمه به شما برگردانده می‌شود. که البته به لطف خدا، تخصص تیم رادسام و روابط خوبی که با کالج‌های کانادا داریم هنوز این اتفاق نیفتاده، و نرخ موفقیت رادسام در دریافت پذیرش تحصیلی، 100% می‌باشد.

 

لذا با کمال قدرت و اعتماد به نفس، اخذ پذیرش کالج را گارانتی می‌کنیم.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پکیج خدمات تحصیل در کالج، لطفا با مراجعه به بخش خدمات و تکمیل یک فرم کوتاه تحت عنوان استعلام قیمت، به مبلغ و شرایط پکیج‌های متنوع و تخصصی رادسام دست می‌یابید که نشانه شفافیت همیشگی این شرکت با شما مخاطب گرامی است.

مطالعه سه مقاله زیر به شما پیشنهاد می‌شود:

راهنمای کامل تحصیل در کالج های کانادا از صفر تا صد (شرایط، مدارک، هزینه و مراحل اپلای و اخذ پذیرش)

مراحل اپلای و اخذ پذیرش تحصیلی کانادا برای مقاطع مختلف

امکان ادامه تحصیل در کانادا بدون مدرک زبان و راهکارهای شرکت رادسام،

شرایط اخذ پذیرش تحصیلی فوق دیپلم در کانادا

معمولا دوره فوق دیپلم در دانشگاه‌های کانادا ارائه نشده، دوره‌های دو ساله کالج دیپلما یا سه ساله ادونسد دیپلما، معادل فوق دیپلم در ایران است.

 

پیش نیاز اخذ پذیرش تحصیلی فوق دیپلم در کالج های کانادا

داشتن سن 18 سال، دیپلم / پیش دانشگاهی با معدل 14 یا بیشتر، آیلتس آکادمیک معتبر با نمره شش یا بالاتر؛

 

البته امکان اپلای با کارنامه ترم یک کلاس دوازدهم، همینطور اخذ پذیرش با معدل پایین‌تر یا بدون مدرک زبان یا با نمره آیلتس کمتر نیز توسط سهمیه‌های نمایندگی شرکت رادسام هست.

ولی در این موارد خاص پیشنهاد می‌شود قبل از اقدام نسبت به رزرو یک جلسه مشاوره اختصاصی با کارشناسان تحصیلی دفتر تورنتو شرکت رادسام رزرو نمایید.

 

بهترین سن برای اخذ پذیرش فوق دیپلم در کانادا

سن بین 18 تا 23 سال مناسبترین سن است. مخصوصا اگر به تازگی دیپلم دبیرستان یا فوق دیپلم گرفته باشید.

البته این بدین معنی نیست که سنین بالاتر شانسی ندارند. اما اگر سن شما بالاتر از 25 سال، یا دارای گپ تحصیلی بیشتر از 5 سال بوده، تمایل به اخذ پذیرش تحصیلی کالج در مقطع فوق دیپلم را دارید، مشمول شرایط خاص بوده، پیشنهاد ما رزرو مشاوره اختصاصی است.

شرایط تحصیل لیسانس در کانادا

اگر متقاضی اپلای و اخذ پذیرش تحصیلی لیسانس یا کارشناسی هستید، این امکان هم در اکثر دانشگاه‌ها مثل دانشگاه یورک ویل که یکی از ارزانترین دوره‌های لیسانس را ارائه می‌دهد همینطور در برخی کالجها که بطور مستقل مدرک لیسانس صادر می‌کنند مثل کالج هامبر که معتبرترین کالج در کانادا است وجود دارد.

داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ/ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل 15،

آیلتس آکادمیک معتبر با نمره شش و نیم یا بالاتر (یا مدارک جایگزین مثل تافل یا پی تی ای)

از شرایط عمومی اخذ پذیرش تحصیلی لیسانس در کانادا است.

 

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ 25 ﺗﺎ 30 ﻫﺰار دﻻر در سال ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ رادﺳﺎم ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿان مهاجرت تحصیلی به کانادا دارد:

اخذ پذیرش تحصیلی مقطع لیسانس با شهریه‌ای بسیار ارزانتر، همینطور امکان دریافت بورس تحصیلی

لطفا همین الان نسبت به تکمیل فرم ارزیابی اقدام کنید.

کارشناسان تحصیلی دفتر تورنتو شرکت رادسام طی 5 روز کاری به جز شنبه و یکشنبه با واجدین شرایط تماس خواهند گرفت.

شرایط اخذ پذیرش تحصیلی فوق لیسانس در کانادا

دوره ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺖ. ﭼﻮن ﻃﻮل اﯾﻦ دوره ﻧﺼﻒ دوره دﮐﺘﺮا (از ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل) و ﻫﺰﯾﻨﻪاش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ 15 ﺗﺎ 25 ﻫﺰار دﻻر ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﺎﻟﺞ و ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﺳﺖ. ﺑﻪ 2 دﻟﯿﻞ ﻣﺬﮐﻮر، اﮐﺜﺮ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا، اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺮ ﻣﺠﺪد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺮ ﻣﺠﺪد دارﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎ و ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ اﺳﺘﺎدی ﭘﻠﻦ دارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

 

شرایط عمومی اخذ پذیرش تحصیلی مقطع فوق لیسانس در کانادا عبارتند از:

معدل لیسانس 15 یا بالاتر،

آیلتس آکادمیک معتبر با نمره شش و نیم (و گاهی هفت)، یا مدارک جایگزین مثل تافل یا پی تی ای،

دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﻌﺮف از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه،

رزوﻣه قوی و استاندارد،

اﻧﮕﯿﺰه‌ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ SOP

 

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ رزوﻣﻪ و اﻧﮕﯿﺰه‌ﻧﺎﻣﻪ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارد، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه ﺷﺮﮐﺖ ردﺳﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 

دوره‌های معادل فوق لیسانس در کالج‌های کانادا

برخی از کالج‌های معتبر مثل کالج شریدان و هامبر پا را یک قدم فراتر گذاشته، دوره‌های یک الی دو ساله معادل فوق لیسانس، موسوم به Graduate certificate یا دوره‌های پست بک یا پسا لیسانس برگزار می‌کنند که شرایط اخذ پذیرش تحصیلی آنها نسبت به دوره‌های فوق لیسانس دانشگاه قدری آسانتر است.

 

به طور مثال کالجها تا حدودی نسبت به پایین بودن معدل لیسانس و نمره زبان، انعطاف‌پذیری بیشتری دارند.

همچنین دوره‌های فوق لیسانس کالج به نسبت دانشگاه کاربردی‌تر است.

 

لذا اگر معدل شما پایین است و فاقد مدرک زبان (یا با نمره زبان کمتر از حد مورد نیاز) هستید، شاید دوره‌های Graduate certificate در کالج گزینه مناسبتری برای شما باشد.

مطالعه مقاله امکان دریافت اقامت دائم با تحصیل در دوره‌های یکساله در کانادا به شما پیشنهاد می‌شود.

 

آیا می‌دانید؟

یکی از بهترین گزینه‌های فوق لیسانس دانشگاه، تحصیل در رشته مدیریت در کانادا (دوره دو ساله فوق لیسانس مدیریت کسب و کار یا ام بی ای) و یکی از بهترین و ارزانترین گزینه‌ها برای رشته MBA، دانشگاه کانادا وست در ونکوور است؟

شرکت رادسام به عنوان نماینده رسمی دانشگاه UCW شرایط ویژه ای را برای شما در نظر دارد که در صفحه مربوط به این دانشگاه در سایت رادسام توضیح داده شده است.

شرایط اخذ پذیرش تحصیلی دکترا در کانادا

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻮل دوره دﮐﺘﺮا در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ 2 ﺷﯿﻮه:

Class based

و

based These ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

دوره دﮐﺘﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻋﻢ از ﺑﻮرس و ﻓﺎﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از شرایط عمومی اخذ پذیرش تحصیلی مقطع دکترا در کانادا عبارتند از:

داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺪل ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎنس شانزده یا بالاتر،

آیلتس آکادمیک 7 و گاهی هفت و نیم،

رزومه علمی پژوهشی قوی، مخصوصا داشتن مقاله در ژورنالهای معتبر،

گاهی داشتن مدارک بین المللی نظیر GRE یا GMAT،

سه الی چهار رفرنس یا معرف از اساتید دانشگاه؛

 

اگر دارای شرایط بالا هستید، شرکت رادسام شما را در فرایند اپلای، اخذ پذیرش تحصیلی و دریافت بورس و فاند کمک می‌کند.

 

اما اگر فاقد شرایط بالا، مخصوصا مدرک زبان هستید، نه تنها امکان دریافت کمک هزینه تحصیلی مثل فاند یا بورس نیست، بلکه شانس گرفتن پذیرش نیز خیلی پایین است.

 

در این حالت، شاید مستر مجدد گزینه مناسبتری برای شما باشد.

 

مطالعه مقاله تحصیل رایگان در کانادا و شرایط گرفتن فاند و بورس، همچنین رزرو یک جلسه مشاوره اختصاصی به متقاضیان ادامه تحصیل دکترا در کانادا پیشنهاد می‌شود.

 

و در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر درباره پکیج تحصیل در دانشگاه‌های کانادا در مقطع دکترا می‌توانید به صفحه خدمات مراجعه نموده، فرم کوتاه استعلام قیمت را تکمیل کنید تا به مبلغ و شرایط پکیج دست یابید.

 

همچنین مطالعه مطالب زیر به شما پیشنهاد می‌شود:

راهنمای کامل دریافت ویزای تحصیلی کانادا

مهمترین دلایل ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا و راهکارهای افزایش شانس دریافت آن،

میزان دقیق تمکن مالی ویزای تحصیلی کانادا چقدر است؟

نحوه نگارش استادی پلن حرفه‌ای برای افزایش شانس موفقیت ویزای دانشجویی،

راهنمای دریافت ویزای توریستی کانادا همچنین تبدیل ویزای توریستی به تحصیلی برای افرادی که دارای سن و گپ تحصیلی بالا هستند.

تحصیل پزشکی در کانادا و راهکارهای جایگزین و ارزان قیمت شرکت رادسام ویژه علاقه مندان به ادامه تحصیل رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی؛

پکیج خدمات و شرایط ویژه رادسام

شرکت رادسام ارائه دهنده خدمات تخصصی زیر می‌باشد:

مشاوره تحصیلی انتخاب مناسبترین مقطع، رشته، شهر و موسسه آموزشی،

اپلای و اخذ پذیرش تحصیلی از دبستان تا دکترا،

دریافت ویزای دانشجویی، همراهی همسر و فرزندان، و ورک پرمیت یا اجازه کار همسر،

اخذ ویزای دانش آموزی و همراهی والدین،

نگارش دعوتنامه و دریافت ویزای توریستی کانادا،

تبدیل ویزای توریستی به ویزای تحصیلی و ورک پرمیت اینساید کانادا،

تمدید استادی پرمیت و ورک پرمیت،

دریافت اجازه کار پس از تحصیل در کانادا و

خدمات پس از ورود؛

 

در طراحی پکیج خدمات رادسام سعی شده با ساعتها فکر و نیازسنجی، خود را جای متقاضی گذاشته، پکیج‌هایی تخصصی، در عین حال متنوع برای پاسخگویی به طیف وسیعی از نیازها، سلیقه‌ها و بودجه‌ها تقدیم حضور شما متقاضی محترم بشود.

با تکمیل فرم ارزیابی شرکت رادسام،
اولا به طور اتوماتیک به یک مجموعه ارزشمند از فایلهای ویدیویی مشاوره رایگان و پاسخ بسیاری از سوالاتتان در صفحه بعد از فرم دست خواهید یافت.
ثانیا اطلاعات شما توسط کارشناسان دفتر تورنتو شرکت رادسام طی 5 روز کاری (به جز شنبه و یکشنبه) بررسی شده، تعداد محدودی از واجدین شرایط به یک جلسه مشاوره گروهی پرسش و پاسخ رایگان در یک گروه اختصاصی واتساپ یا تلگرام دعوت خواهند شد.
لذا اگر تمایل دارید به ویدیوهای مشاوره رایگان و شاید دعوت به مشاوره گروهی پرسش و پاسخ دست یابید:

آیا از پکیج‌های خدمات تخصصی مشاوره، اپلای، دریافت پذیرش و اخذ ویزای کانادا شرکت رادسام اطلاع دارید؟
پکیج‌هایی که برای طراحی آنها ساعتها فکر و نیازسنجی شده، با قرار دادن خودمان به جای شما، سعی کردیم پاسخگوی نیازها، سلیقه‌ها و بودجه‌های مختلف باشیم.
کافی است با مراجعه به صفحه خدمات و تکمیل یک فرم کوتاه، در صفحه بعد به لیست قیمت و شرایط کار دست یابید
که نشان دهنده شفافیت بسیار زیاد رادسام با شما متقاضی محترم است.

آیا تمایل به رزرو یک جلسه مشاوره اختصاصی با کارشناسان دفتر تورنتو شرکت رادسام دارید؟
مشاوره‌ای که می‌تواند موجب سالها صرفه‌جویی در زمان ارزشمند شما، جلوگیری از اتلاف صدها میلیون تومان هزینه، و موفقیت شما در مسیر سرنوشت ساز مهاجرت به کانادا شود:

یکی از مهمترین ملاکهای انتخاب یک شرکت معتبر معهاجرتی برای همراهی شما و خانواده‌تان، تاییدیه‌های اجتماعی است.
در صفحه نظر مشتریان، می‌توانید به تعدادی از نمونه پرونده‌های موفق شرکت رادسام طی سالها فعالیت فوق تخصصی دست یابید.
اگر شما نیز تمایل دارید مثل این عزیزان، مسیر مهاجرت را همراه با رادسام و توام با موفقیت طی کنید، لطفا همین الان به ادمین‌های سایت از طریق چت آنلاین یا واتساپ پیام دهید:

پاسخ به سوالات متداول

آیا تحصیل در کانادا بدون مدرک زبان ممکن است؟

بله. شرکت رادسام با داشتن سهمیه نمایندگی برخی کالج‌ها و دانشگاه‌ها، از بعضی رشته‌ها پذیرش تحصیلی مشروط به گذراندن دوره زبان پیش نیاز یا کاندیشنال آفر دریافت می‌کند که طول دوره زبان، بسته به سطح انگلیی شما از سه ماه تا یک سال متغیر است.

می‌توانید همین الان به بخش مقالات تخصصی یا کاملترین ویدیوی مشاوره تحصیلی رایگان مراجعه نمایید

آیا امکان تحصیل در کانادا با مدرک دیپلم هست؟

بله. شرکت رادسام برای فوق دیپلم کالج (دوره‌های دو ساله کالج دیپلما یا سه ساله ادونس دیپلما) همینطور دوره‌های لیسانس هم در دانشگاه هم در کالج با مدرک دیپلم / پیش دانشگاهی پذیرش خواهد گرفت.

آیا امکان اخذ ویزای تحصیلی به طور همزمان با همسر هست؟

بله. می‌توانید همزمان با همسر و فرزندانتان برای دریافت ویزای دانشجویی اقدام کنید که به همسرتان اجازه کار تمام وقت نیز تعلق می‌گیرد.

آیا تحصیل رایگان در کانادا ممکن است؟

فقط دانش آموزانی که یکی از والدین آنها تمام وقت درس بخوانند یا کار کنند می‌توانند به طور رایگان به مدرسه دولتی بروند. همینطور دانشجویانی که مشمول بورس یا فاند برای مقاطع تحصیلات تکمیلی مخصوصا دکترا شده باشند.

آیا امکان اخذ ویزای تحصیلی کانادا با سن بالا و گپ زیاد هست؟

امکانش هست. ولی باید شرایط در قالب جلسات مشاوره اختصاصی دقیقتر بررسی شود. یک استراتژی مناسب برای این گروه، اقدام اولیه برای اخذ ویزای توریستی در مرحله اول و تبدیل آن به تحصیلی در مرحله بعد از داخل کانادا است.

به دوره‌های یکساله در کانادا چقدر ویزای کار فارغ التحصیلی داده می‌شود؟

اگر موسسه آموزشی شما دارای کد پی جی دبلیو پی باشد، یک سال اجازه کار پس از تحصیل به شما داده خواهد شد.